RT @KICK: #Ozil definitely gave them Caviar yesterday…